PBW

Personality based working

Een nieuwe, duurzame manier van werken.

Algemeen

PBW is een vorm van organisatie van de werkomgeving die in 2014 werd bedacht door twee Belgische specialisten in duurzame werkomgevingen Simon Gheysens en Geoffroy Speybrouck.

Het concept van PBW ontwikkelde zich het afgelopen decennium in een als nooit tevoren ervaren multiculturele, multigenerationele[1] en genderfluid werkomgeving, gekoppeld aan een steeds verdere digitalisering van de werkomstandigheden.

PBW staat voor een nieuwe, duurzame manier van werken. Het stelt als doelstelling voorop een inclusievere, transparante en horizontale werkcultuur te creëren en te implementeren waarbij elk individu in een agile working[2] atmosfeer het vertrouwen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen volgens zijn persoonlijkheid en gemoedstoestand. PBW helpt hiermee elke professional in het verwerven van een groter zelfvertrouwen, waarbij hij/zij door persoonlijke groei en waardering een hoger niveau van productiviteit en zelfontplooiing bereikt. In het concept van PWB wordt het recht op een werkplek aanzien als een essentiële noodzaak voor elk bedrijf om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility)[3] als organisatie geloofwaardig te kunnen onderschrijven: door zijn medewerkers het recht op een werkplek te gunnen, biedt het bedrijf sociale gelijkheid (equality of opportunity)[4], waar thuiswerk de kans op sociale ongelijkheid in omgevingen met verschillende achtergronden, verhoogt[5],[6],[7].

Voorgeschiedenis en grondleggers

De kiemen van PBW werden reeds in de jaren 70 gelegd. Na een decennialange immobiliteit op het vlak van het conceptualiseren en inrichten van kantoorgebouwen, werden geleidelijk aan initiatieven ondernomen om de organisatie van de werkomgeving vanuit de menselijke activiteit onder de loep te nemen.

De eerste bekende verwijzing naar een op activiteiten gebaseerde analyse van kantoorwerkmodi was van de hand van de Amerikaanse architect Robert Luchetti[8] in de late jaren 1970.

Luchetti omschreef in 1983 het nu algemeen aanvaarde begrip van het kantoor als een omgeving waarin een reeks "activity settings" gebeuren. In een omgeving die bedacht is op basis van specifieke activiteiten zijn meerdere “settings” beschikbaar die zich onderscheiden door verschillende technische en fysieke kenmerken. Deze zijn samengevoegd om de verscheidenheid aan prestatievormen te ondersteunen die in een werkomgeving plaatsvinden.

In de jaren ’90 bedacht de Nederlander Erik Veldoen in zijn boek The Art of Working[9] het concept Activity-based working (ABW). Dit principe stelt dat mensen verschillende activiteiten uitvoeren in hun dagelijkse werk en daarom een verscheidenheid aan werksettings nodig hebben die worden ondersteund door de juiste technologie en cultuur om deze activiteiten effectief uit te voeren. Activity Based Working legt de nadruk op het creëren van een cultuur van verbinding, inspiratie, verantwoordelijkheid en vertrouwen om individuen, teams en de organisatie in staat te stellen om naar hun potentieel te presteren.

Op persoonlijk niveau stelt Activity Based Working elke persoon ook in staat om zijn/haar werkactiviteiten te organiseren op een productieve en aangename manier die het beste past bij wat hij/zij moet doen en met wie hi/zij het moet doen.

Naast het concept ABW vindt Personality Based Working ook een voedingsbodem in de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung.[10],[11] Katharine begon met haar onderzoek in 1917. De Myers-Briggs Type Indicator wordt wereldwijd ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Het belangrijkste doel van de MBTI is het vergroten van het zelfbewustzijn, dat aan de basis ligt van alle persoonlijke ontwikkeling.

Om een duurzame werkomgeving te creëren die de persoonlijke ontwikkeling bevordert, steunen de bedenkers van het PBW tenslotte op een derde pijler: Healthy Buildings[12] of Gezond bouwen. Dit concept verwijst naar een opkomend interessegebied dat de fysieke, psychologische en sociale gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen en de gebouwde omgeving ondersteunt. Gebouwen kunnen belangrijke promotors van gezondheid en welzijn zijn aangezien de meeste mensen een meerderheid van hun tijd binnen doorbrengen.

Gezond bouwen kan worden gezien als de volgende generatie circulair bouwen die niet alleen milieuverantwoorde en efficiënte bouwconcepten omvat, maar ook menselijk welzijn en prestaties integreert. De voordelen hiervan kunnen zijn: het verminderen van verzuim en presenteïsme[13], het verlagen van de zorgkosten en het verbeteren van individuele en organisatorische prestaties.

In 2017 publiceerde de Harvard T.H. Chan School of Public Health The 9 Foundations of a Healthy Building[14], of 9 fundamenten van gezond bouwen: ventilatie, luchtkwaliteit, thermische gezondheid, afwezigheid van vocht, stof en ongedierte; veiligheid en beveiliging, waterkwaliteit, geluid, verlichting en uitzicht.

Tenslotte beantwoordt PBW ook aan een van de belangrijkste uitdagingen van het post-coronatijdperk zoals omschreven door de Canadese Klinisch psycholoog Jordan B Peterson om alle leden van de samenleving de omgeving te kunnen bieden om “in aanmerking te komen om op gelijke voorwaarden te concurreren[15]."

Samengevat vertrekt PBW dus letterlijk en figuurlijk vanuit de basis, een gezond gebouw, waarbij het principe van ABW wordt vermenselijkt via het toepassen van de Myers Briggs indicator en een omgeving creëert die sociale ongelijkheid ten aanzien van opportuniteiten op professioneel vlak helpt te bestrijden. 

PBW sluit bovendien aan bij de principes van ESG[16] (Environmental, Social, Governance) en CSR (Corporate Social Responsibility) door elk individu, elke persoonlijkheid, het passende ecosysteem te verschaffen om in een gunstige, duurzame omgeving productiviteit en zelfontplooiing tot een nieuw, hoger evenwicht op te tillen.

Extreme, verantwoorde digitalisering

PBW wordt tenslotte in de hand gewerkt door een extreme vorm van digitalisering. De spitstechnologie maakt het mogelijk om PBW naadloos en betaalbaar te maken. De in 2011 door serial entrepreneur Marc Andreessen geformuleerde stelling “Software is eating the world[17],” werd in 2019 door Tech-writer Peter Bendor-Samuel geüpdatet met de stelling “Software Is Eating The World, But Services Are Eating Software”[18]. Voor Peter Bendor-Samuel is het tegenwoordig duidelijk dat diensten software “opeten”. De implicaties van deze trend zijn zeer belangrijk voor bedrijven. De voordelen zijn duidelijk, maar het is ook duidelijk dat er uitdagingen zijn. De meeste bedrijven zijn tegenwoordig niet opgezet om zich bezig te houden met een dienstenwereld. Bendor-Samuel poneert dat een nieuwe set management- en operationele modellen nodig zijn waarmee bedrijven duidelijkheid krijgen over wat ze met diensten doen en hen in staat stellen de controle te houden.

Door een doorgedreven spitstechnologie maakt MeetDistrict het concept PBW naadloos toepasbaar in diverse werkomgevingen die ontworpen zijn om eenmaal ze opgericht zijn, een optimaal en circulair gebruik van de ruimtes en faciliteiten mogelijk te maken, waarbij de software en bijhorende diensten continu aangepast en geüpdatet kunnen worden in functie van veranderende behoeftes.

Simon Gheysens en Geoffroy Speybrouck

“werk zoals je bent, volgens je eigen stemming”.

“Werk zoals je bent”

Simon Gheysens en Geoffroy Speybrouck, de grondleggers van Personality Based Working, vertalen dit concept in de omgangstaal als “werk zoals je bent, volgens je eigen stemming”.

Voor de beide specialisten in het creëren en implementeren van werkomgevingen, helpt PBW zowel bedrijfsleiders, ondernemers, starters als werknemers om een zinvol antwoord te vinden op de purpose[19] van wat ze doen, het ultieme doel dat ze nastreven, of zoals de Amerikaanse auteur Marty Neumeier omschrijft “The reason you exist beyond making money”.

Voor Gheysens en Speybrouck zal het (post)coronatijdperk de sluimerende transitie van activity based naar personality based working in een stroomversnelling brengen, onder meer omdat :

  • Geluk op en in het werk wordt meer dan ooit bepaald door intellectuele diversiteit en psychologische stabiliteit/zekerheid, twee criteria die nauw verbonden zijn met de persoonlijkheid van elk individu. Beide criteria zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om binnen een organisatie, individuele medewerkers te motiveren om een gemeenschappelijk doel na te streven.
  • De afgelopen decennia, crisissen en revoluties op de werkvloer (oa 2008, 2020) hebben de verhouding tussen werkgever en werknemer danig beïnvloed. Jongere, talentvolle krachten bouwen hun carrière voortaan op op basis van gevarieerde customer experiences. Hiertegenover woedt een hevige “war of talent” waarbij de machtsverhoudingen verschoven zijn en de werkgever het verworven talent dient te bewapenen met de nodige faciliteiten om hem langer aan zich te binden.
  • De werkomgeving is vandaag een onuitgegeven smeltkroes en broeihaard van generaties, culturen en geslachten, eigenschappen die identiteit en persoonlijkheid van elk individu meer dan ooit in de verf zetten.
  • De wereld wordt steeds onzekerder. Langere loopbanen, de onzekerheid over het pensioen, de instabiliteit van de wereldeconomie en de wereldgezondheid, dagen de werkomgeving meer dan ooit uit om de nodige rust en sereniteit te gunnen aan talentvolle medewerkers, ondernemers, zodat zij hun persoonlijkheid optimaal kunnen benutten om concrete ambities te realiseren en tegelijk de maatschappij verder te doen evolueren en vooruitgaan.
Goed nieuws voor de mensheid

Personality Based Working betekent tenslotte goed nieuws voor de mensheid. Een ondernemer, werknemer, starter, bedrijfsleider de middelen verschaffen om volgens zijn eigen persoonlijkheid te werken, impliceert dat elk individu gewaardeerd wordt voor maar ook in zijn werk. Het brengt hem in staat, door een doorgedreven flexibele omgeving, om creatief en innovatief beter te presteren, dit alles binnen een kader waarin gezondheid, veiligheid en duurzaamheid eveneens als basisrechten en fundamentele waarden worden erkend. 


[1] https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/

[2] https://www.agile.org.uk/what-is-agile-working/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility

[4] https://plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/

[5] https://theconversation.com/remote-work-worsens-inequality-by-mostly-helping-high-income-earners-136160

[6] https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-020-00800-7

[7] https://www.bbc.com/worklife/article/20200921-what-remote-jobs-tell-us-about-inequality

[8] http://www.luchetti.com/rlwc/rlworkplace.pdf

[9] http://www.erikveldhoen.nl

[10]Jung, C.G. (1921): Psychologische Typen, Rascher

[11]Briggs, K.Myers, I. (1926): 'Meet Yourself: How to Use the Personality Paint Box' in The New Republic

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Healthy_building

[13] https://trends.knack.be/economie/ondernemen/business-tips/het-omgekeerde-van-absenteisme-presenteisme/article-normal-276463.html?cookie_check=1615867567

[14] https://9foundations.forhealth.org

[15]https://www.cato.org/commentary/what-does-jordan-peterson-mean-equality-opportunity

[16] https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp

[17] https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460

[18] https://www.forbes.com/sites/peterbendorsamuel/2019/10/14/software-is-eating-the-world-but-services-is-eating-software/?sh=a315a9521163

[19] https://abrnd.com/branding/het-verschil-tussen-visie-en-missie-en-purpose/